CRPA – Uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Jeżeli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych,
 • zużywasz gaz, paliwa lotnicze lub paliwa żeglugowe zwolnione z akcyzy,

musisz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną i zużywasz gaz zwolniony z akcyzy

możesz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Sprawdź, jak to zrobić.

Usługa służy do rejestracji firm i osób fizycznych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Rejestracja w CRPA zastąpiła składanie formularzy rejestracyjnych AKC-R.

Rejestracji w CRPA dokonasz wyłącznie elektronicznie na PUESC.

Wniosek składasz do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Jeżeli:

 • wcześniej złożyłeś papierowe zgłoszenie rejestracyjne AKC-R, zostałeś wpisany na listę pośredniczących podmiotów węglowych lub pośredniczących podmiotów gazowych i dalej prowadzisz działalność lub wykonujesz czynności podlegające rejestracji,
 • nie składałeś dotychczas zgłoszenia rejestracyjnego, ale podlegasz obowiązkowi rejestracyjnemu (na przykład prowadzisz miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych),
 • nie prowadzisz działalności gospodarczej, ale jesteś podmiotem zużywającym gaz do celów opałowych, paliwa lotnicze lub paliwa żeglugowe zwolnione od akcyzy

musisz zarejestrować się w CRPA do 30 czerwca 2021 roku.

Usługa skierowana jest do firm, którym przepisy nakazują rejestrację w akcyzie.

Musisz się zarejestrować, gdy:

 • prowadzisz skład podatkowy,
 • jesteś zarejestrowanym odbiorcą,
 • jesteś zarejestrowanym wysyłającym,
 • masz zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego,
 • jesteś pośredniczącym podmiotem węglowym lub gazowym,
 • zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (na przykład gdy produkujesz leki, wyroby spożywcze z wykorzystaniem alkoholu, lub korzystasz z gazu do celów opałowych),
 • wykorzystujesz wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy (na przykład benzen, toluen do produkcji farb i lakierów),
 • jesteś podmiotem pośredniczącym (kupujesz i sprzedajesz wyroby, energetyczne zwolnione z akcyzy np. smary lub rozpuszczalniki),
 • sprowadzasz wyroby akcyzowe lub samochody osobowe z UE,
 • prowadzisz miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • jesteś podmiotem reprezentującym (reprezentujesz podmiot zagraniczny w zakresie obrotu suszem tytoniowym energią elektryczną, wyrobami gazowymi).

Usługa skierowana jest też do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (na przykład jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych wojska, Policji), które zużywają wyroby zwolnione od akcyzy:

 • gaz do celów opałowych,
 • paliwo lotnicze,
 • paliwa żeglugowe.

Z usługi możesz też skorzystać jeśli jesteś osobą fizyczną zużywającą gaz zwolniony od akcyzy do celów opałowych. Rejestracja przez osoby fizyczne jest dobrowolna – nie masz obowiązku rejestracyjnego.

Co musisz przygotować

Do rejestracji w CRPA przygotuj:

 • jeżeli wcześniej złożyłeś już zgłoszenie rejestracyjne na formularzu papierowym przygotuj złożony formularz AKC-R, przy rejestracji do CRPA musisz podać datę rozpoczęcia działalności w akcyzie.
 • jeżeli zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy lub wyroby objęte zerową stawką – przygotuj kody CN zużywanych wyrobów.
 • skan upoważnienia – chyba, że:
  • jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji podmiotu, lub
  • złożyłeś wcześniej upoważnienie przy rejestracji podmiotu (jeżeli zmieniasz dane), lub
  • masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia (jeżeli jest wymagane).
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub podpis zaufany). Wniosek przed wysłaniem musi zostać podpisany.

Co musisz zrobić

Jeżeli:

 • dotychczas nie składałeś akcyzowego zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R) i nie rejestrowałeś firmy na PUESC w zakresie cła lub innych obszarów działalności skorzystaj z usługi Zarejestruj firmę uzyskaj numer EORI.
 • złożyłeś już zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) i chcesz złożyć zgłoszenie aktualizacyjne skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy
 • jesteś firmą zarejestrowaną na PUESC w zakresie cła lub innych obszarów działalności – rozpoczynasz działalność akcyzową i chcesz wpisać się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy
 • chcesz zarejestrować zużywanie gazu zwolnionego z akcyzy jako osoba fizyczna i nie rejestrowałeś się jeszcze na PUESC skorzystaj z usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane
 • jesteś osobą fizyczną zarejestrowaną na PUESC i chcesz wpisać do CRPA zużywanie gazu zwolnionego z akcyzy skorzystaj z usługi Zmień lub usuń swoje dane

Jeżeli chcesz zarejestrować lub zmienić dane firmy:

 • Zaloguj się
 • w przypadku rejestracji wybierz z menu zakładkę Formularze, wyszukanie alfabetyczne, wskaż literę R i wybierz wniosek Rejestracja podmiotu
 • w przypadku zmiany danych
  • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, której dane chcesz zmienić.
 • wypełnij, podpisz i wyślij wniosek

Jeżeli ten wniosek jest dla Ciebie niedostępny oznacza to, że:

 • gdy jesteś osobą bezpośrednio powiązaną z podmiotem:
  • nie posiadasz uprawnienia do aktualizacji danych podmiotu,
 • gdy jesteś osobą, która nie jest jeszcze powiązana z firmą, musisz najpierw złożyć wniosek Rejestracji, aktualizacji reprezentacji i:
  • we wniosku zaznaczyć uprawnienie do aktualizacji podmiotu
  • złożyć upoważnienie, w którym prawo do aktualizacji danych podmiotu jest wprost wpisane.

Sprawdź w opisie usługi Zmień lub usuń powiązanie - co musisz zrobić, aby zarejestrować takie uprawnienie.

Zgłoszenie rejestracyjne do CRPA musisz złożyć przed wykonaniem pierwszej czynności lub przed rozpoczęciem działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Jeżeli prowadzisz już działalność akcyzową lub wykonujesz czynności, które podlegają  obowiązkowi rejestracji – musisz wpisać się do CRPA do 30 czerwca 2021 roku.

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763
Opłatę składa się tylko raz od złożonego upoważnienia.

Jak złożysz wniosek rejestracji lub aktualizacji:

 • otrzymasz numer IDSISC
 • uzyskasz wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych
 • będziesz mógł korzystać z elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)

Możesz skorzystać z pomocy Help Desk:

 • za pośrednictwem portalu Help Desk SISC (wymagane założenie konta na PUESC);
 • występując z zapytaniem na adres e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości nazwę usługi „CRPA - Uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych”;
 • pod numerem telefonu: 33 483 20 55;
 • Więcej szczegółów dotyczących zakresu wsparcia , czasów obsługi oraz innych informacji znajdziesz na głównej stronie Pomocy HelpDesk
 1. Skąd mam wiedzieć jaki status podmiotu akcyzowego powinienem zaznaczyć dla mojego rodzaju działalności?

Odpowiedź:   

Definicje pojęć związanych z działalnością akcyzową znajdują się w ustawie z dnia 6 grudnia 2008  o podatku akcyzowym. Większość definicji (np. pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy, podmiot zużywający, zużywający podmiot gospodarczy) określona jest w art. 2 ust. 1 ustawy.

 

 1. Jakie są różnice pomiędzy podmiotem zużywającym i zużywającym podmiotem gospodarczym?

Odpowiedź:

 • Podmiot zużywający to podmiot, który posiada miejsce zamieszkania, siedzibę  lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, np. gaz LPG na cele opałowe, paliwa lotnicze, paliwa  żeglugowe, napoje alkoholowe wykorzystywane do produkcji artykułów spożywczych albo leków, wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej – szczegóły w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym .
 • Zużywający podmiot gospodarczy to podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub podmiot zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, który zużywa na terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, do celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy, np. wyroby energetyczne przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych  (wyroby energetyczne inne, niż paliwa wykorzystywane w przemyśle chemicznym do produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników, zmywaczy do farb – szczegóły w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym). 

 

 1. Jak prawidłowo wskazać podstawę prawną właściwości naczelnika urzędu skarbowego?

Odpowiedź:

 • O właściwości naczelnika urzędu skarbowego  w pierwszej kolejności decyduje miejsce wykonywania czynności związanych z wyrobami akcyzowymi lub wystąpienie stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli czynności te wykonujesz w jednej lokalizacji lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości jednego naczelnika urzędu skarbowego -  właściwym wyborem będzie wskazanie art.  14 ust. 3 ustawy.
 • Adres siedziby lub miejsca zamieszkania – art. 14 ust. 4 ustawy wybierz wyłącznie w przypadku, gdy czynności akcyzowe wykonujesz w różnych lokalizacjach albo stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują, we właściwości różnych naczelników urzędów skarbowych. W takim przypadku masz też prawo złożenia oświadczenia o wyborze właściwego dla siebie organu zgodnie z art. 14 ust. 4a ustawy.

 

 1. Na formularzu obowiązkowe jest wypełnienie daty rozpoczęcia działalności w akcyzie. Co zrobić, gdy nie posiadam złożonego wcześniej druku AKC-R i nie pamiętam tej daty?

Odpowiedź:

Skontaktuj się z urzędem skarbowym właściwym w sprawach akcyzy, powinien pomóc ci w ustaleniu daty podanej w AKC-R lub powiadomieniu o rozpoczęciu działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy.

 

 1. Na formularzu rejestracyjnym znajdują się pola: numer koncesji i numer w rejestrze podmiotów przywożących. Czego dotyczą te pola, czy powinienem je wypełnić?

Odpowiedź:

Podanie numeru koncesji i numeru w rejestrze podmiotów przywożących jest wymagane wyłącznie dla podmiotów zobowiązanych do ich posiadania przepisami ustawy – Prawo energetyczne. Jeśli nie podlegasz takim obowiązkom możesz pominąć te pola na formularzu.

 

 1. Czy pośredniczący podmiot węglowy poza oznaczeniem statusu PPW powinien też zarejestrować się w statusie podatnika podatku akcyzowego?

Odpowiedź:

Jeżeli PPW będzie dokonywał również czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą powinien zarejestrować się także jako podatnik podatku akcyzowego .

 

 1. Jaką datę rozpoczęcia działalności w akcyzie powinien w zgłoszeniu podać podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych. Przeszłą datę rozpoczęcia działalności niszczenia, czy datę objęcia tej czynności obowiązkiem rejestracyjnym (01.02.2021)?

Odpowiedź:

Podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych powinien w zgłoszeniu rejestracyjnym wskazać faktyczną (przeszłą) datę rozpoczęcia działalności w zakresie niszczenia wyrobów akcyzowych.

 • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych