Zmień lub usuń dane firmy

Jeżeli chcesz:

 • zmienić dane firmy
 • uzyskać numer EORI dla zarejestrowanego podmiotu na PUESC
 • usunąć lub dodać obszar działania firmy na PUESC
 • wpisać firmę, która posiada numer IDSISC do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

- musisz złożyć wniosek WRP0002 ­ Aktualizacja danych firmy [SZPROT]

Jeżeli chcesz usunąć dane firmy musisz złożyć wniosek WRP0003 ­ Dezaktywacja danych firmy [SZPROT].

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie.

Służy do zmiany lub usunięcia danych firmy na PUESC.

Dane firmy może zmienić osoba, która:

 • jest właścicielem, lub
 • posiada uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu, lub
 • posiada upoważnienie do reprezentowania firmy

Dane firmy może usunąć osoba uprawniona do jego reprezentowania.

Co musisz przygotować

Aby zmienić lub usunąć dane firmy przygotuj:

 • login i hasło do portalu
 • numer IDSISC lub nazwę firmy
 • dane, które zamierzasz zmienić
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany). Wniosek przed wysłaniem musisz podpisać.

Co musisz zrobić

Żeby zmienić dane firmy:

 • Zaloguj się
 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, której dane chcesz zmienić.

  Jeżeli jesteś pracownikiem agencji i chcesz zawnioskować o numer EORI lub zmienić dane firmy, która posiada IDSISC:

  • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę np. agencję celną, z którą jesteś powiązany
  • wybierz w drugim powiązaniu firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna,
 • wypełnij, podpisz i wyślij wniosek WRP0002 ­ Aktualizacja danych firmy [SZPROT].

Jeżeli ten wniosek jest dla Ciebie niedostępny oznacza to, że:

 • gdy jesteś osobą bezpośrednio powiązaną z podmiotem:
  • nie posiadasz uprawnienia do aktualizacji danych podmiotu,
 • gdy jesteś pracownikiem agencji celnej:
  • nie posiadasz uprawnienia do aktualizacji danych tego podmiotu, lub
  • twoja agencja celna nie posiada uprawnienia do aktualizacji danych tego podmiotu,

  Oba uprawnienia muszą być aktywne, abyś mógł złożyć wniosek o zmianę danych lub uzyskanie numeru EORI dla podmiotu, który reprezentuje twoja agencja celna.

Sprawdź w opisie usługi Zmień lub usuń powiązanie - co musisz zrobić, aby zarejestrować takie uprawnienie.

Jeżeli chcesz usunąć dane podmiotu:

Kiedy zmieniasz dane lub usuwasz firmę z bazy PUESC

Zmieniasz dane firmy, gdy:

 • potrzebny jest jej numer EORI, a firma posiada już numer IDSISC;
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i musisz złożyć zgłoszenie aktualizacyjne do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych;
 • firma poszerza swoją działalność o dodatkowe obszary np. musi wpisać się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, kupuje towary objęte monitorowaniem przewozu, rozpoczyna handel z krajami spoza UE lub przekroczyła próg i musi przesyłać zgłoszenia INTRASTAT;
 • zmieniły się dane firmy np. nazwa, adres siedziby czy kanały do komunikacji.

Usuwasz dane firmy, gdy:

 • firma przestała istnieć i została wyrejestrowana z rejestru CEIDG, KRS lub nastąpiło rozwiązanie firmy, który nie ma obowiązku rejestracji w CEIDG lub KRS,
 • nie wykonuje już ona czynności, z których wynikał obowiązek rejestracji,
 • została błędnie zarejestrowana np. zarejestrowano oddział zamiast siedziby głównej przedsiębiorcy zagranicznego.

Usługa jest bezpłatna.

Po zmianie danych firmy w zakresie uzyskania EORI otrzymasz ten numer.

Po złożeniu zgłoszenia aktualizacyjnego lub zmianie danych firmy w zakresie wpisania jej do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, twoja firma zostanie wpisana do tego rejestru.

W przypadku usunięcia danych: numer IDSISC firmy i EORI (jeżeli podmiot posiadał) będą nieaktywne. Jeżeli firma była wpisana do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych zostanie z niego usunięta.

Kiedy zgłosisz towar do odprawy celnej i nie masz jeszcze EORI, możesz wyjątkowo wypełnić wniosek papierowy

 • w przypadku firmy, która już posiada numer IDSISC musisz wypełnić wniosek WRP0002 ­ Aktualizacja danych firmy [SZPROT]

Taki wniosek składasz w oddziale celnym, gdzie twój towar oczekuje na odprawę.

Potwierdzenie nadania EORI dostaniesz na adres e-mail podany we wniosku.

Możesz też sprawdzić tutaj, czy twoja firma ma już EORI.

Możesz skorzystać z pomocy Help Desk:

 • za pośrednictwem portalu Help Desk SISC (wymagane założenie konta na PUESC);
 • występując z zapytaniem na adres e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości nazwę usługi „Zmień lub usuń dane firmy”;
 • pod numerem telefonu: 33 483 20 55;
 • Więcej szczegółów dotyczących zakresu wsparcia , czasów obsługi oraz innych informacji znajdziesz na głównej stronie Pomocy HelpDesk

 1. Jestem pracownikiem agencji celnej i sprawdziłem, że firma która nas upoważniła do działania jest zarejestrowana na PUESC, ale nie ma numeru EORI. Wniosek WRP0002 ­ Aktualizacja danych firmy [SZPROT] jest nieaktywny co mam zrobić?

Odpowiedź:
Dane firmy na PUESC zmienić może tylko osoba, która jest z nią powiązana i posiada uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu.
Aktualizacja danych podmiotu   jest uprawnieniem rozszerzonym, które musi wynikać wprost z udzielonego reprezentantowi upoważnienia – osobie fizycznej.
Aktualizacji może też dokonać pracownik agencji celnej pod warunkiem, że
posiada uprawnienie rozszerzone do aktualizacji podmiotu względem swojej agencji celnej
agencja celna posiada uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu względem tego podmiotu
Należy pamiętać, że w przypadku upoważnienia agencji celnej uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu musi wynikać wprost z udzielonego pełnomocnictwa.
Zmiana danych firmy złożona przez osobę, która posiada uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu jest obsługiwana automatycznie.

 1. Jak wystąpić o numer EORI dla firmy, która upoważniła naszą agencję, a nie mamy w upoważnieniu wymienionego uprawnienia aktualizacja danych podmiotu.

Odpowiedź:
W takim przypadku najszybszym sposobem jest:

Wniosek zostanie rozpatrzony bez konieczności złożenia oryginału upoważnienia w jednostce celnej.

 1. Rejestruję/aktualizuję spółkę cywilną – co powinienem wybrać w polu forma prawna i szczegóły formy prawnej?

Odpowiedź:

W polu forma prawna należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

a w polu szczegóły formy prawnej:

 • spółka cywilna.

 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. – o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. – o podatku akcyzowym - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej