Zmień lub usuń powiązania

 

Jeżeli chcesz zmienić lub usunąć powiązanie swoje lub innej osoby z firmą musisz złożyć wniosek o Rejestrację, aktualizację reprezentacji.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie.

Służy do zmiany istniejącego powiązania lub usunięcia powiązania osoby z firmą.

Dane powiązania może zmienić lub usunąć osoba, która jest:

 • właścicielem, lub
 • posiada uprawnienie do rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji reprezentacji.

lub

 • posiada upoważnienie do reprezentowania firmy

lub

 • chce usunąć swoje powiązanie z firmą   

Co musisz przygotować

Aby zmienić lub usunąć powiązanie z firmą przygotuj:

 • login i hasło do portalu
 • numer IDSISC lub NIP firmy
 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby fizycznej lub IDSISC i nazwę osoby prawnej,
 • upoważnienie – chyba, że:
  -- jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy, lub
  -- złożyłeś wcześniej upoważnienie przy rejestracji firmy, lub jeżeli zakres wniosku wykracza poza dotychczas złożone upoważnienie
  -- masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia, o ile jest wymagana
 • jeżeli upoważnienie jest od podmiotu zagranicznego, dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę, która podpisała upoważnienie (o ile nie zostały dostarczone w trakcie rejestracji podmiotu).
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany). Wniosek przed wysłaniem musisz podpisać.
Co musisz zrobić

Jeżeli chcesz zmienić zakres powiązania:

 • zalogować się
 • wybierz zakładkę Formularze, wyszukanie alfabetyczne, wskaż literę R i wybierz wniosek Rejestracja, aktualizacja reprezentacji
 • wypełnij go, podpisz i wyślij
 • przekaż oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego lub skanu upoważnienia papierowego korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami. Jak przesłać upoważnienie korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami sprawdź tutaj
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.pl
 • złożenie dokumentu w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,
 • przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Krańcowa 28
61-037 Poznań

Jeżeli chcesz usunąć powiązanie z firmą:

 • zalogować się
 • wybierz zakładkę Formularze, wyszukanie alfabetyczne, wskaż literę R i wybierz wniosek Rejestracja, aktualizacja reprezentacji
 • wypełnij go, podpisz i wyślij. We wniosku wskaż datę usunięcia powiązania.

Kiedy zmieniasz lub usuwasz powiązanie

Zmieniasz powiązanie gdy:

 • zmienił się zakres twojego upoważnienia np. dodano lub odebrano ci uprawnienia,
 • zmieniła się ważność twojego upoważnienia np. nadal jest terminowe, ale termin ważności został wydłużony lub skrócony,
 • otrzymałeś jako osoba prawna kolejne upoważnienie z innym rodzajem przedstawicielstwa np. masz zarejestrowane upoważnienie pośrednie, a dostałeś od podmiotu upoważnienie bezpośrednie i chcesz je zarejestrować.

Usuwasz powiązanie gdy:

 • nie jesteś już pracownikiem firmy,
 • nie wykonujesz już zadań w ramach realizowanych czynności służbowych,
 • firma wycofała swoje upoważnienie dla ciebie,
 • firma wycofała swoje upoważnienie dla podmiotu, w którym pracujesz np. firma wycofała upoważnienie dla agencji celnej,
 • zwolniłeś pracownika i nie chcesz, aby miał dostęp do danych twojego podmiotu, komunikatów, spraw i dokumentów na PUESC,
 • wypowiedziałeś umowę agencji celnej i nie chcesz, aby pracownicy agencji mieli dostęp do danych twojej firmy, komunikatów, spraw i dokumentów na PUESC,
 • zakończyłeś współpracę z firmą i nie chcesz już być z nim powiązany

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

Opłatę składa się tylko raz. Jednakże, jeżeli zmieniasz zakres uprawnień na podstawie nowego upoważnienia musisz ponownie uiścić opłatę skarbową.

Po zarejestrowaniu nowych uprawnień możesz wykonywać dodatkowe czynności dla firmy z którą jesteś powiązany.

Po usunięciu uprawnień będziesz miał mniejszy dostęp do usług w powiązaniu z tą firmą. Po usunięciu powiązania nie będziesz miał już dostępu do danych tej firmy, jej spraw, dokumentów czy komunikatów.

Firma ta nie będzie już widoczna na twojej liście firm powiązanych.

Możesz skorzystać z pomocy Help Desk:

 • za pośrednictwem portalu Help Desk SISC (wymagane założenie konta na PUESC);
 • występując z zapytaniem na adres e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości nazwę usługi „Zmień lub usuń powiązania”;
 • pod numerem telefonu: 33 483 20 55;
 • Więcej szczegółów dotyczących zakresu wsparcia , czasów obsługi oraz innych informacji znajdziesz na głównej stronie Pomocy HelpDesk

 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. – o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. – o podatku akcyzowym
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej
 1. Jak zmienić reprezentację np. dodać nowe uprawnienie do istniejącej reprezentacji, jeżeli we wniosku Rejestracja, aktualizacja, dezaktywacja reprezentacji jest tylko możliwość dodania osoby fizycznej lub podmiotu reprezentującego?

Aby zaktualizować/zmienić dane reprezentacji należy:

 1. Wybrać wniosek Rejestracji, aktualizacji, dezaktywacji reprezentacji
 2. W sekcji Podmiot reprezentowany wpisać numer IDSISC firmy dla której chcemy zaktualizować powiązanie i zatwierdzić dane
 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:

- chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną

- chcę dodać reprezentantów będących podmiotem

 1. W sekcji Reprezentant wpisać:

- numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

- numer IDSISC podmiotu reprezentującego

I wyjść enterem lub tabulatorem z pola

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować
 2. Po zmianie danych, wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.
 1. Jak usunąć reprezentację, jeżeli we wniosku Rejestracja, aktualizacja, dezaktywacja reprezentacji jest tylko możliwość dodania osoby fizycznej lub podmiotu reprezentującego?

Aby usunąć reprezentację należy:

 1. Wybrać wniosek Rejestracji, aktualizacji, dezaktywacji reprezentacji
 2. W sekcji Podmiot reprezentowany wpisać numer IDSISC firmy dla której chcemy zaktualizować powiązanie i zatwierdzić dane
 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:

- chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną

- chcę dodać reprezentantów będących podmiotem

 1. W sekcji Reprezentant wpisać:

- numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

- numer IDSISC podmiotu reprezentującego

I wyjść enterem lub tabulatorem z pola

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować
 1. Aby zakończyć reprezentację należy uzupełnić sekcję dotyczącą danych ogólnych pełnomocnictwa:

- odznaczyć pole Pełnomocnictwo udzielone bezterminowo

- wypełnić datę końca obowiązywania pełnomocnictwa

 1. Po uzupełnieniu danych dotyczących końca obowiązywania pełnomocnictwa wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.